[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cần tài liệu về VPN----- Original Message -----
> From: "Tũn" <[email protected]>
> To: [email protected]ooglegroups.com
> Sent: Wednesday, September 7, 2011 10:00:45 PM
> Subject: Re: [saigonlug] Cần tài liệu về VPN
>
> LuGger tôn vinh linux nhưng không có nghĩa là bội bạc với M$

-1 tỷ.

Ông bạn này làm sao thế? Thế nào gọi là "bội bạc với M$"???
Câu này chỉ đúng nếu ông bạn có ơn nghĩa gì đó với M$ thôi!!!

Kind regards,
Tuan