[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cần tài liệu về VPNLe 07/09/2011 17:04, Truong Anh. Tuan a écrit :
> 
> -1 tỷ.
> 

1 người 1 phiếu thôi. Bác lấy 1 tỉ phiếu là chơi ăn gian đấy.

-- 
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/