[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cần tài liệu về VPNLười tán gẫu quá, nên chỉ bàn 1 điểm dưới đây thôi (mà nó cũng là điểm
duy nhất đáng bàn mà không lạc đề).

Le 07/09/2011 17:58, Folami Nguyen a écrit :
> Lỗi lan man! Đang thảo luận về sử dụng Linux thì bày sử dụng phần mềm
> Windows.

LUG thì đâu phải 100% dùng Linux. Mình quản trị 1 website chạy Debian,
dùng Apache, MySQL thì mình là LUG rồi (thực ra mấy nhóm LUG thường nó
gà gà hơn kìa). Nhưng mình có thể dùng các công cụ khác, không chạy trên
Linux, để làm các việc liên quan đến Linux, chẳng hạn dùng Coda trên Mac
để code. Trao đổi đây cũng đâu sao.

Việc dùng Coda không ảnh hưởng đến vấn đề chính là phát triển trên PHP.
Việc dùng Visio để vẽ không ảnh hưởng đấn vấn đề chính là tìm hiểu OpenVPN.

Việc mình không ở SG không ảnh hưởng đến việc tham gia vào saigonlug :P

-- 
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/