[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Your mindset on FOSSOn 08/09/11 06:05, An NGUYEN wrote:
btw, telnet is so last century! :D

Kết nối với máy tính qua cáp serial thì sao nhỉ :P

--
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/