[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Your mindset on FOSS2011/9/8 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> Cuối cùng: bác Hưng viết dài nhưng mà mình đọc lướt thì không hiểu ý
> chính của bác là gì :) Để tối đọc lại vậy.
>
> Bỏ qua nếu mấy bình luận của mình là vô lối.
>
> Chúc vui,
>
> --
> Anh Ky Huynh @ ICT
> Registered Linux User #392115
>

Cái sig này cool, nhưng bỏ đi được rồi :)

Bác Kỳ Anh là developer chứ không phải user.

Nếu bác là Linux user như cu Tí cu Tèo, bác đã hiểu email của iem

Vì em đã cố dùng toàn loại prototype cho trẻ con như chó với mèo đem
ra giải thích
rồi mà không hiểu thì... bó tay chấm com.
-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/