[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Your mindset on FOSS> > Cuối cùng: bác Hưng viết dài nhưng mà mình đọc lướt thì không hiểu ý
> > chính của bác là gì :) Để tối đọc lại vậy.
> >
> 
> Nếu bác là Linux user như cu Tí cu Tèo, bác đã hiểu email của iem
> 
> Vì em đã cố dùng toàn loại prototype cho trẻ con như chó với mèo đem
> ra giải thích
> rồi mà không hiểu thì... bó tay chấm com.
> 
[OT]
Thật lòng mà nói thì bác viết không có kết luận nên không thể hiểu được.  
Bác trình bày các vấn đề tràn lan, vừa đặt câu rồi tự trả lời thành ra 
rất khó biết bác muốn nói gì. Email của bác giống kiểu blog, tự viết suy 
nghĩ của mình; hơn là email tới mailling-list. 

Hoang

-- 
Live within your income, even if you have to borrow to do so.
		-- Josh Billings
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U