[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Your mindset on FOSS2011/9/8 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> Vấn đề là người dùng thôi. Mình thì vẽ diagram còn dùng dot nữa kia.

Real men use metapost.

Chụp cái xô ôm đầu chạy thục mạng.
-- 
Duy