[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Your mindset on FOSSOn Thu, 8 Sep 2011 19:10:47 +1000
Nguyen Thai Ngoc Duy <[email protected]> wrote:

> 2011/9/8 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> > Vấn đề là người dùng thôi. Mình thì vẽ diagram còn dùng dot nữa
> > kia.
> 
> Real men use metapost.
> 
> Chụp cái xô ôm đầu chạy thục mạng.

Bác chạy đâu cho thoát =))


-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115