[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cần tài liệu về VPN Sonicwall sử dụng public IP hay dynamic IP?  
 VPN server sử dụng phần mềm nào? Hỗ trợ loại tunnel nào? hỗ trợ loại protocol tunnel nào? (PPTP, L2PT, IPSec)?
ISP có block VPN protocol không?   

Vào 15:34 Ngày 09 tháng 9 năm 2011, Ky0 <[email protected]> đã viết:
Sơ đồ giả định của mình như trong file đính kèm:
Mục tiêu:
- Tạo VPN giữa CoreOffice
- Chỉ có 2 server liên lạc với nhau thông qua VPN là: Server HP-Unix (10.0.2.5) và Server 10.0.150.7
- Trên con Sonicwall đã cấu hình VPN server.
- Vùng Core đã config đầy đủ quyền hạn và truy cập của VPN client.

Giải pháp bây giờ là:
- Cài một VPN Client trên con HP-Unix kết nối đến VNP Server (Sonicwall).
- Thiết lập một VPN server trên con Checkpoint và thiết lập chỉ cho 2 server trên nói chuyện với nhau.

Vậy câu hỏi đặt ra là:
- Giải pháp nào tối ưu hơn về traffic, Performance?
- Trên HP-Unix thì có thể dùng phần mềm nào để tạo VPN client?

Do mới tìm hiểu nên một số chỗ diễn đạt chưa được chính xác. Mong mọi người thông cảm!

Best Regard
--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected] || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>