[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cần tài liệu về VPNĐọc nãy giờ muốn toát mồ hôi mới tới mail cần đọc.
Tóm lại néu chỉ cần từ 10.0.2.5 -> 10.0.150.7 thì đơn giản dùng ssh tunnel. Xem sonic wall như 1 access server. Google ssh tunnel nhé, tham số -L đó.
@all: vụ graph thì vẽ cho ra hình và ng khác đọc và edit đc là may rồi, xí x> Sơ đồ giả định của mình như trong file đính kèm:
> Mục tiêu:
> - Tạo VPN giữa *Core* và *Office*
> - Chỉ có 2 server liên lạc với nhau thông qua VPN là: Server HP-Unix
> (10.0.2.5) và Server 10.0.150.7
> - Trên con Sonicwall đã cấu hình VPN server.
> - Vùng Core đã config đầy đủ quyền hạn và truy cập của VPN client.
>
> Giải pháp bây giờ là:
> - Cài một VPN Client trên con HP-Unix kết nối đến VNP Server (Sonicwall).
> - Thiết lập một VPN server trên con Checkpoint và thiết lập chỉ cho 2 server
> trên nói chuyện với nhau.
>
> Vậy câu hỏi đặt ra là:
> - Giải pháp nào tối ưu hơn về traffic, Performance?
> - Trên HP-Unix thì có thể dùng phần mềm nào để tạo VPN client?
>
> Do mới tìm hiểu nên một số chỗ diễn đạt chưa được chính xác. Mong mọi người
> thông cảm!
>
> Best Regard
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected] || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>