[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] NVH vào Sài Gòn cuối tuần này...2011/9/14 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> Bác tạo event trên FB mời mọi người tham gia. Tối thứ 7 mình rảnh, có
> thể đi được.!

Hmm.. không lẽ mình là người duy nhất không dùng Facebook?

PS. Chọt chọt chơi thôi, tại đằng nào cũng không thể đi được.
-- 
Duy