[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] NVH vào Sài Gòn cuối tuần này...----- Original Message -----
> From: "Nguyen Vu Hung" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Thursday, September 15, 2011 4:45:56 PM
> Subject: Re: [saigonlug] NVH vào Sài Gòn cuối tuần này...
>
> - Lập trình viên, nhất là những ngôn ngữ không quá phụ thuộc platform
> như .NET hay Objective-C (cho IOS)

Hưng nói nhăng quậy gì đấy? :)
Thế nào gọi là "ngôn ngữ không quá phụ thuộc platform" (bao gồm cả .NET
nữa cơ chứ! :D)

Kind regards,
Tuan