[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] OT- Một vài vấn đề về SFD và ubuntu-vnOn Sep 16, 2011 at 09:53am, Nguyen Vu Hung wrote:
> Ngày 9/16/2011 8:32 AM, Hoang Tran viết:
> >>chỉ mới tìm hiểu về embedded system thôi nhưng biết được con số những
> >>>  người
> >>>  Việt Nam tham gia vào chúng không nhỏ, nếu chỉ đơn giản là lấy phần mềm về
> >>>  sử dụng, đọc hướng dẫn và đọc code thì xin lỗi mình không dám gọi những
> >>>  người ấy là chuyên gia, vì họ chỉ làm điều bình thường mà bất kì sinh viên
> >>>  nào có thể làm được.
> >>>
> >[OT] Thế nào thì được gọi là chuyên gia thế ;;-)
> Chuyên gia: expert, người có kiến thức và kỹ năng cao hoặc chuyên
> biệt về một mảng nào đó.
> # Vế sau "hoặc" là em tự thêm vào.
> 
> Em hiểu là có "chuyên gia" sysadmin nhưng không giỏi/rành Linux bằng bác.
> Nên bác sẽ phản đối: Thế mà cũng gọi là chuyên gia à? :)
> 
> Ừ thì dù sao họ cũng là expert *wanna-be*.
> 
> # expert wanna-be cũng là expert = chuyên gia
> 
> Sau vài năm họ sẽ là chuyên gia (có thể không đủ thông minh, tố chất),
> hoặc ngã ngựa, chuyển nghành trước khi thành chuyên gia.
> 
Thực ra /me chỉ muốn hỏi Trúc xem thế nào thì mới gọi là chuyên gia 
ngoài việc đọc hướng dẫn và đọc code. Chắc thêm vụ fix bug, hay thậm chí 
modify code. Hay chuyên gia là phải viết cái software from scratch, hay 
là viết tool cho người khác sử dụng, hay là chuyên gia phải lao vào 
kernel. Đấy là trong embedded ... còn thế nào là sysadmin "expert" nữa

> IMO, nếu bác có thời gian thì đưa ra ý kiến tham luận có chiều sâu
> luôn sẽ hiệu quả hơn.

/me biết gì, cần gì nói lấy à 

Hoang
-- 
The price one pays for pursuing any profession, or calling, is an intimate
knowledge of its ugly side.
		-- James Baldwin
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U