[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] OT- Một vài vấn đề về SFD và ubuntu-vnOn Fri, 16 Sep 2011 10:56:24 +0700
Le Kien Truc <[email protected]> wrote:

> Vào 10:29 Ngày 16 tháng 9 năm 2011, Hoang Tran
> <[email protected]> đã viết:
> 
> > Thực ra /me chỉ muốn hỏi Trúc xem thế nào thì mới gọi là chuyên
> > gia ngoài việc đọc hướng dẫn và đọc code. Chắc thêm vụ fix bug,
> > hay thậm chí modify code. Hay chuyên gia là phải viết cái
> > software from scratch, hay là viết tool cho người khác sử dụng,
> > hay là chuyên gia phải lao vào kernel. Đấy là trong embedded ...
> > còn thế nào là sysadmin "expert" nữa
> >
> Em nói về chuyên gia ở đây vì An nói có những người dùng làm việc
> cực sâu về Linux mà không quan tâm nó đến từ đâu. Nhưng em khẳng
> định họ chẳng thể là một chuyên gia được.

Cái câu của An tự nó mâu thuẫn mà (mình có một bài viết rồi 0 biết có
ai đọc chưa). Đã nói làm việc "cực sâu" mà "không quan tâm" -- một
phát biểu hoàn toàn cảm tính không đáng để quan tâm và cãi nhau thế
này...

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115