[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] OT- Một vài vấn đề về SFD và ubuntu-vnNgày 9/16/2011 12:40 PM, Anh K. Huynh viết:
Lão Tử nói: Those who know do not speak. Those who speak do not know
Lão Tử nói tiếng Anh hả trời. Giỏi quá :D
子 曰: 知者不言,言者不知

Được chưa? :)