[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] OT- Một vài vấn đề về SFD và ubuntu-vnOn Fri, 16 Sep 2011 13:12:40 +0700
Nguyen Vu Hung <[email protected]> wrote:

> Ngày 9/16/2011 12:40 PM, Anh K. Huynh viết:
> >> Lão Tử nói: Those who know do not speak. Those who speak do not
> >> know
> > Lão Tử nói tiếng Anh hả trời. Giỏi quá :D
> 子 曰: 知者不言,言者不知
> 
> Được chưa? :)
> 

Ah Lão Tử nói tiếng Tàu. :D 

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115