[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] OT- Một vài vấn đề về SFD và ubuntu-vnOn Fri, 16 Sep 2011 09:26:32 +0200
Nguyễn Hải Nam <[email protected]> wrote:

> Le 16/09/2011 08:50, Anh K. Huynh a écrit :
> > On Fri, 16 Sep 2011 13:12:40 +0700
> > Nguyen Vu Hung <[email protected]> wrote:
> > 
> >> Ngày 9/16/2011 12:40 PM, Anh K. Huynh viết:
> >>>> Lão Tử nói: Those who know do not speak. Those who speak do not
> >>>> know
> >>> Lão Tử nói tiếng Anh hả trời. Giỏi quá :D
> >> 子 曰: 知者不言,言者不知
> >>
> >> Được chưa? :)
> >>
> > 
> > Ah Lão Tử nói tiếng Tàu. :D 
> > 
> 
> Lão Tử chắc không ngờ lúc trước vui miệng nói 1 câu mà làm giờ đây
> bác NVH choáng váng :D Mình gợi ý (đoán mò ý của HKA) là bác Hưng
> thay vì trích những câu mình không biết (nếu bác biết tiếng Tàu thì
> xin lỗi, bỏ qua nhé), thì dịch nó sang tiếng Việt, thí dụ như:
> 
> "Lão Tử nói: mấy đứa biết thì nó không nói, mấy đứa nói nhiều viết
> nhiều là lũ chẳng biết cóc gì."
> 
> Bác HKA ác quá!
> 

Không bình lựng gì thêm, ôm mũ chạy dài :D

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115