[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] OT- Một vài vấn đề về SFD và ubuntu-vn2011/9/16 Nguyen Vu Hung <[email protected]>:
> Lão Tử nói: Those who know do not speak. Those who speak do not know

Nói nhiều sai nhiều. Nói ít sai ít. Không nói không sai.
-Nobita

> Đạt đạo đại nhân ở vnoss biết hết cả rồi, nên không nói ra, chỉ nháy mắt cái
> là hiểu.

Nói nhiều tiền nhiều. Nói ít tiền ít. Không nói đói bỏ bu.
-Consultant
-- 
Duy