[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Open source community buildingFYI,

Hình như tài liệu này nói về cách build cộng đồng cho những dự án *phát triển*
như tomato CMS hay NukeViet chẳng hạn.

Dù mình không phải là lập trình viên nhưng thấy hay hay nên post lên đây chia sẻ :)
http://stuermer.ch/blog/documents/Stuermer_2005_OpenSourceCommunityBuilding.pdf

BR,

Nguyễn Vũ Hưng.