[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Hội thảo: PMNM - ĐBSCL2011/9/30 sepdau <[email protected]>:
> Hôm đó thi xong chắc chắn em sẽ tham gia :D
> Mong gặp được nhiều anh em dưới đó :D

Ok!

Trúc có đến không?

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/