[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SaigonLUG ML rules (was: Thêm một phát ngôn trái tai của RMS)----- Original Message -----
> From: "Hung Nguyen" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Saturday, October 8, 2011 7:59:46 PM
> Subject: Re: [saigonlug] SaigonLUG ML rules (was: Thêm một phát ngôn trái tai của RMS)
>
> Bác nói tiếng Việt đi, tiếng Anh em không hiểu?

Tiếng Việt nhé: khi muốn trả lời 1 ý nào của 1 thư khác, bạn nên
trích lập lại ý đó và trả lời ngay bên dưới (như tôi đang làm đây)

Kind regards,
Tuan