[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SaigonLUG ML rules (was: Thêm một phát ngôn trái tai của RMS)On Sat, 08 Oct 2011 20:04:41 +0700 (ICT)
"Truong Anh. Tuan" <[email protected]> wrote:

> 
> ----- Original Message -----
> > From: "Hung Nguyen" <[email protected]>
> > To: [email protected]
> > Sent: Saturday, October 8, 2011 7:59:46 PM
> > Subject: Re: [saigonlug] SaigonLUG ML rules (was: Thêm một phát
> > ngôn trái tai của RMS)
> > 
> > Bác nói tiếng Việt đi, tiếng Anh em không hiểu?
> 
> Tiếng Việt nhé: khi muốn trả lời 1 ý nào của 1 thư khác, bạn nên
> trích lập lại ý đó và trả lời ngay bên dưới (như tôi đang làm đây)

Mobile phone !!!

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115