[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thêm một phát ngôn trái tai của RMSVụ Ubuntu với Fedora là sao?

Nguyễn Hải Nam - www.thongtincongnghe.com

Le 8 oct. 2011 16:20, "Le Kien Truc" <[email protected]> a écrit :
Mà chuyện ubuntu với Fedora có gì đâu nhỉ :(. Redhat kiếm được 1 tỷ đô la còn Canonical tự tin với việc sẽ tấn công thị phần desktop trong tương lai. --
OpenPGP key: D1495710

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected] || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>