[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Off-topic] [saigonlug] SaigonLUG ML rules (was: Thêm một phát ngôn trái tai của RMS)----- Original Message -----
> From: "Hai Nam" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Monday, October 10, 2011 2:00:56 PM
> Subject: Re: [Off-topic] [saigonlug] SaigonLUG ML rules (was: Thêm một phát ngôn trái tai của RMS)
>
> Việc góp ý là cần thiết, nhưng cũng như mọi ML khác, góp ý cần được
> gửi cho cá nhân, chứ không gửi vào group. Tuấn, Dương có biết điều
> này không?

Đây không phải góp ý, chỉ trích cá nhân mà là vì cái chung, trong tình
trạng có rất nhiều người cùng vi phạm qui tắc "do-not-top-post".

Kind regards,
Tuan