[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Off-topic] [saigonlug] SaigonLUG ML rulesLe 10/10/2011 11:29, Truong Anh. Tuan a écrit :
> 
> Mình đã rẽ nhánh rồi; để chuyên bàn về chủ đề ML rules mà cá nhân mình
> cho là quan trọng.
> 

Đọc lại cái thư được gọi là "rẽ nhánh" nhé, xem nội dung "trích" có liên
quan gì đến nội dung trả lời không.

http://groups.google.com/group/saigonlug/msg/3b9094c5af3990c0

Hoàn toàn có thể lập chủ đề mới, không có dính dáng đến cá nhân nào,
thay vì trích 1 cái email của 1 cá nhân, dễ bị hiểu là chỉ trích cá nhân.

Một hậu quả khác của việc "tưởng là đúng" này là cái này:
http://groups.google.com/group/saigonlug/browse_thread/thread/2d4a1706d46862e3

Lẫn lộn 2 nội dung khác nhau.

-- 
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/