[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Off-topic] [saigonlug] SaigonLUG ML rules----- Original Message -----
> From: "Nguyễn Hải Nam" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Monday, October 10, 2011 4:35:40 PM
> Subject: Re: [Off-topic] [saigonlug] SaigonLUG ML rules
> 
> Le 10/10/2011 11:29, Truong Anh. Tuan a écrit :
> > 
> > Mình đã rẽ nhánh rồi; để chuyên bàn về chủ đề ML rules mà cá nhân
> > mình cho là quan trọng.
> > 
> 
> Đọc lại cái thư được gọi là "rẽ nhánh" nhé, xem nội dung "trích" có
> liên quan gì đến nội dung trả lời không.
> 
> http://groups.google.com/group/saigonlug/msg/3b9094c5af3990c0
> 
> Hoàn toàn có thể lập chủ đề mới, không có dính dáng đến cá nhân nào,
> thay vì trích 1 cái email của 1 cá nhân, dễ bị hiểu là chỉ trích cá
> nhân.
> 
> Một hậu quả khác của việc "tưởng là đúng" này là cái này:
> http://groups.google.com/group/saigonlug/browse_thread/thread/2d4a1706d46862e3
> 
> Lẫn lộn 2 nội dung khác nhau.

Trích lại là phải thôi; để thấy rõ mình muốn nói cái gì!!

Anyway, thống nhất với Nam là anh em mình không "đá" nhau trực tiếp
nữa nhé! (vì lý do cá nhân, mình không thích trao đổi với Nam trực
tiếp, cũng nói với Nam rồi)

Kind regards, 
Tuan