[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tu cach thanh vien SaigonLUG (was: SaigonLUG ML rules)Bạn vẫn có vẻ chưa hiểu ý mình: mình tham gia vào SaigonLUG với tư
cách, theo sở thích cá nhân của mình, không đại diện cho HanoiLUG hay
một nhóm hội nào khác cả.

Ồ vậy à? Nếu bạn nói thật thì mình hơi ngạc nhiên.

Song song HanoiLUG, SaigonLUG, mình còn tham gia nhiều FOSS projects,
FOSS community khác, cũng với tư cách cá nhân là chính.
 

May quá, mình chỉ gặp bạn TuanTA ở mỗi cái mailing list này :)

2011/10/10 Truong Anh. Tuan <[email protected]>

----- Original Message -----
> From: "Hung Nguyen" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Monday, October 10, 2011 4:45:22 PM
> Subject: Re: [saigonlug] Tu cach thanh vien SaigonLUG (was: SaigonLUG ML rules)
>
> > Ban đầu mình đăng kí cái list này không nghĩ là trong đây có các
> > bác các chú Hanoilug nhiều đến vậy.
> Bạn TuanTA có hiểu câu này của mình không vậy? ý mình bảo có các bạn
> HanoiLug tham gia vào đây mà cứ thích làm bác, làm chú đấy chứ :)).

Bạn vẫn có vẻ chưa hiểu ý mình: mình tham gia vào SaigonLUG với tư
cách, theo sở thích cá nhân của mình, không đại diện cho HanoiLUG hay
một nhóm hội nào khác cả.

Song song HanoiLUG, SaigonLUG, mình còn tham gia nhiều FOSS projects,
FOSS community khác, cũng với tư cách cá nhân là chính.

Kind regards,
Tuan

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
---
hungnv