[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SaigonLUG ML rules (was: Thêm một phát ngôn trái tai của RMS)On Mon, 10 Oct 2011 11:42:07 +0200
Nguyễn Hải Nam <[email protected]> wrote:

> Le 10/10/2011 11:33, Anh K. Huynh a écrit :
> > On Mon, 10 Oct 2011 13:32:35 +0700
> > Hung Nguyen <[email protected]> wrote:
> > 
> >>
> >> Các bạn cứ thấy một email bảo người khác vớ vẩn quá thì không xoá,
> >> một email gửi từ điện thoại và không thể quote lại xoá vì sai rule
> >> (không thành văn) thì thế nào?
> > 
> > Mình đã gửi một thư với nội dung ngắn gọn "Mobile phone!". Chắc vài
> > người không bao giờ dùng điện thoại để gửi email nên không biết được
> > cái vô lý của cái luật top-posting, thôi thì chấp làm gì :D
> > 
> 
> HKA chiến đấu để chống lại luật "no-top-posting" à :P

Chiến đấu bảo vệ lý tưởng của các sếp và của người dùng stupid smart
phone :D

> Chiến đấu làm gì. Rule có lập cũng được, nhưng mod không xóa mail trái
> rule hoặc không ban email của ai đâu. Nhiệm vụ của mod, theo mình
> hiểu, là duyệt các mail chờ duyệt (của những người không phải thành
> viên saigonlug gửi), và chỉ xóa email spam Viagra trong số chờ duyệt
> này thôi. Nói chung không sợ bị mod xóa/ban đâu :))

Mấy email Viagra không nên xóa. SaigonLUG có Viagra vô thì sẽ càng mạnh
mẽ, sẽ "mở" đích thực :D (j/k)


-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115