[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tu cach thanh vien SaigonLUG (was: SaigonLUG ML rules)2011/10/10 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> Còn mà vẫn muốn chiến, thì xin thưa (theo cách nói của bác Tuan):
> thôi hai bác cứ viết thư cá nhân mà chiến với nhau đi. Mình chán mấy lập
> luận vớ vẩn lắm rồi!

+1,

Chém giết cá nhân xin gửi email riêng.

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/