[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Cảnh báo bản quyền phần mềm với doanh nghiệp xuất khẩuFYI,
	http://sgtt.vn/Kinh-te/154172/Canh-bao-ban-quyen-phan-mem-voi-doanh-nghiep-xuat-khau.html

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115