[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Các LUG tham gia VAIP dưới dạng chi hội2011/10/15 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> Có chỗ |vote| thì mình vote, không thì thôi khỏi ý kiến ý cò gì bác ^^
Vậy bác inline vote luôn đi?

+1 hay -1? :)


-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/