[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Các LUG tham gia VAIP dưới dạng chi hộiOn Sat, 15 Oct 2011 22:09:10 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> 2011/10/15 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> > Có chỗ |vote| thì mình vote, không thì thôi khỏi ý kiến ý cò gì bác
> > ^^
> Vậy bác inline vote luôn đi?
> 
> +1 hay -1? :)

Bác thấy cái nào được thì vote giúp luôn bác :D ^^-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115