[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Các LUG tham gia VAIP dưới dạng chi hộiOn Sat, 15 Oct 2011 23:18:27 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> Ý tưởng kêu gọi cả SaigoiLUG vào một chi hội FOSS có lẽ sẽ gặp nhiều
> khó khăn. Các bác có thể tham gia với tư cách cá nhân.
> 
> Nghĩa là, SaigonLUG vẫn hoạt động như nó đã và đang hoạt động.
> (Btw, SaigonLUG đã và đang có những hoạt động gì nhỉ?)

KyAnh wrote:

> "Có chỗ |vote| thì mình vote, không thì thôi khỏi ý kiến ý cò..."-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115