[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Linux kernel hackers?On Nov 01, 2011 at 10:52am, Nguyễn Vũ Hưng wrote:
> 2011/11/1 Hoang Tran <[email protected]>:
> > Chỉ sinh viên thôi hả bác ;;-)
> 
> Không sinh viên cũng OK.
> Nhưng khả năng lớn đây là dự án phi lợi nhuận,
> phát triển theo sở thích để hoàn thiện bản thân.
> 
> Việc bác ấy xin tài trợ thì đang tiến hành.
> 
> # Bác này cũng là dân vnoss (ngày xưa), nói tên ra chắc bác Hoàng biết ngay :)
> 
hì phi lợi nhuận thì mình không ham, việc làm còn không hết. Gì chứ bạn 
nào thích nghịch linux kernel driver thì mình đưa việc cho :-D Nhàn rỗi 
thì tí toáy làm cái OS cho nó máu nhỉ 

Hoang

-- 
If you're going to define a shortcut, then make it the base [sic] darn
shortcut you can.
             -- Larry Wall in <[email protected]>
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U