[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

pcapXin hỏi các bác một chút

Trong file này:
http://wiki.wireshark.org/SampleCaptures?action=AttachFile&do=view&target=smtp.pcap

Dữ liệu số 11, 12, 13, 14 bị mã hóa phải không nhỉ? Theo cách nào?

TIA

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/