[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thông tin về các dự án sắp tới của SaigonLUG và kêu gọi anh em tham gia



Ngày 11/02/2011 10:07 PM, Truong Anh. Tuan viết:
Btw, có thể đề xuất nhà trường cho phép dành ra 1 partition khoảng 10G (dùng gparted để tách partition riêng này ngay sau khi boot LiveCD) để các bạn SV cài Ubuntu thực tập cài luôn dual boot lên đó; nếu cần thì dual boot với Windows ở MBR. Kind regards, Tuan
Có lẽ tùy chọn cài đặt qua wubi là an toàn và thích hợp nhất.