[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thông tin về các dự án sắp tới của SaigonLUG và kêu gọi anh em tham gia2011/11/3 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> Thầy có sẵn cái máy tính server đủ mạnh, cài freenx server vào rồi ở máy
> windows cài thin client vô là xong. Số lượng sinh viên lớn quá thì ...
> chắc ít đường truyền và server nào chịu nổi :D

Máy mạnh thế nào thì chịu được 100 hay 200 connections nhỉ?

# 100 và 200 là số sinh viên thực tế mà anh Sơn đã đưa ra

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/