[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] pcapMã hoá bằng base64. Đúng hơn gọi là encode.
Để giải mã, gõ lệnh base64 -d
rồi paste những đoạn chuỗi lằng nhằng đó vào. Ctrl+D

2011/11/2 Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]>:
> Xin hỏi các bác một chút
>
> Trong file này:
> http://wiki.wireshark.org/SampleCaptures?action=AttachFile&do=view&target=smtp.pcap
>
> Dữ liệu số 11, 12, 13, 14 bị mã hóa phải không nhỉ? Theo cách nào?
>
> TIA
>
> --
> Best Regards,
> Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
> [email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
> vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
> http://www.facebook.com/nguyenvuhung
> http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>
>