[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] pcap2011/11/3 Tran Thach Anh <[email protected]>:
> Mã hoá bằng base64. Đúng hơn gọi là encode.
> Để giải mã, gõ lệnh base64 -d
> rồi paste những đoạn chuỗi lằng nhằng đó vào. Ctrl+D

VXNlcm5hbWU6: Đúng là base64
GFydGFwQHBhdHJpb3RzLmlu: Không decode bằng base64 được
UGFzc3dvcmQ6: Đúng là base64
mFiQDEyMw==: Không decode bằng base64 được.


-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/