[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] pcapOn Thu, 3 Nov 2011 14:14:36 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> 2011/11/3 Tran Thach Anh <[email protected]>:
> > Mã hoá bằng base64. Đúng hơn gọi là encode.
> > Để giải mã, gõ lệnh base64 -d
> > rồi paste những đoạn chuỗi lằng nhằng đó vào. Ctrl+D
> 
> VXNlcm5hbWU6: Đúng là base64
> GFydGFwQHBhdHJpb3RzLmlu: Không decode bằng base64 được
> UGFzc3dvcmQ6: Đúng là base64
> mFiQDEyMw==: Không decode bằng base64 được.
> 
> 

nối lại thử bác :D -- 
Anh K. Huynh
System administrator