[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] site hosting> 
> Chiều chủ nhật này mình mới thở được. Hoặc để tuần sau đi cho thoải
> mái. Tán trên #channel trước đi, có gì cho bà con biết sau. Nhân tiện
> đi khoe xe đạp chứ
> 
Channel nao the :-D 

Hoang

-- 
Who goeth a-borrowing goeth a-sorrowing.
		-- Thomas Tusser
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U