[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] site hostingOn Fri, 4 Nov 2011 10:58:51 +0700
Hoang Tran <[email protected]> wrote:

> > 
> > Chiều chủ nhật này mình mới thở được. Hoặc để tuần sau đi cho thoải
> > mái. Tán trên #channel trước đi, có gì cho bà con biết sau. Nhân
> > tiện đi khoe xe đạp chứ
> > 
> Channel nao the :-D 

Mấy kênh không chính thức, không hợp với thời gian biểu bận bịu của bác
đâu bác :) Cả /me cũng ít khi vào :D

-- 
Anh K. Huynh
System administrator