[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] site hostingMột năm qua không update không có nghĩa là ngày mai, ngày kia không update.

2011/11/4 Huy <[email protected]>
site hosting để làm gì vậy mọi người ơi? Mình thấy trang chủ của saigonlug là saigonlug.org mốc mêu cả năm nay rồi có cập nhật gì mới đâu?


--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]googlegroups.com>--
---
hungnv