[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] pcap2011/11/3 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>> VXNlcm5hbWU6: Đúng là base64
>> GFydGFwQHBhdHJpb3RzLmlu: Không decode bằng base64 được
>> UGFzc3dvcmQ6: Đúng là base64
>> mFiQDEyMw==: Không decode bằng base64 được.

Hóa ra là thế này :)


VXNlcm5hbWU6 --> Username:
Z3VycGFydGFwQHBhdHJpb3RzLmlu --> [email protected]
UGFzc3dvcmQ6 --> Password:
cHVuamFiQDEyMw== --> [email protected]


-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/