[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] pcapOn Fri, 4 Nov 2011 15:24:44 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> 2011/11/3 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> >> VXNlcm5hbWU6: Đúng là base64
> >> GFydGFwQHBhdHJpb3RzLmlu: Không decode bằng base64 được
> >> UGFzc3dvcmQ6: Đúng là base64
> >> mFiQDEyMw==: Không decode bằng base64 được.
> 
> Hóa ra là thế này :)
> 
> 
> VXNlcm5hbWU6 --> Username:
> Z3VycGFydGFwQHBhdHJpb3RzLmlu --> [email protected]
> UGFzc3dvcmQ6 --> Password:
> cHVuamFiQDEyMw== --> [email protected]

ôi ba cái trò này mệt người lắm, chỉ có sút ký thôi không lên nổi . Bác
hỏi nhầm list rồi :D 

-- 
Anh K. Huynh
System administrator