[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] pcap2011/11/4 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> ôi ba cái trò này mệt người lắm, chỉ có sút ký thôi không lên nổi . Bác
> hỏi nhầm list rồi :D

Đọc SMTP RFC thì có gì là mệt?
Vẫn là chủ đề liên quan mật thiết đến FOSS à.

Bác không quan tâm thì không cần phải reply lại email của iem đỡ tốn resouce :)

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/