[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] pcapOn Fri, 4 Nov 2011 16:24:38 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> 2011/11/4 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> > ôi ba cái trò này mệt người lắm, chỉ có sút ký thôi không lên nổi .
> > Bác hỏi nhầm list rồi :D
> 
> Đọc SMTP RFC thì có gì là mệt?
> Vẫn là chủ đề liên quan mật thiết đến FOSS à.
> 
> Bác không quan tâm thì không cần phải reply lại email của iem đỡ tốn
> resouce :)
> 

bác không hiểu mình nói gì thì thôi khỏi reply lại mất công bác

còn thích cãi thì nhào vô. quảng nam hay cãi mà, tới bến đê^^

chạy 

-- 
Anh K. Huynh
System administrator