[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thông tin về các dự án sắp tới của SaigonLUG và kêu gọi anh em tham gia2011/11/2 Nguyen Thai Son <[email protected]>:
> Đoàn TNCS HCM Khoa CNTT ĐHSP TP HCM hợp tác với Thầy Nguyễn Thái Sơn về việc
> phổ cập sử dụng Ubuntu Linux cho sinh viên KHoa CNTT. Đến nay có gần 200 SV
> đăng ký học, trong đó 80 SV có laptop va khoảng 90 SV không có laptop.

Anh Sơn có thể công bố/chia sẻ các tài liệu và kinh nghiệm vừa triển
khai được không ạ?

Xin cảm ơn trước.

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/