[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Thông tin về các dự án sắp tới của SaigonLUG và kêu gọi anh em tham gia2011/11/7 Nguyen Thai Son <[email protected]>:
> Sáng nay đã làm việc với Phó Hiệu trưởng ĐHSP TP HCM. Ông ấy đề nghị
> thầy Sơn nên có tờ trình gửi BGH và trưởng khoa CNTT đề nghị cắt từ
> đĩa cứng mỗi máy ra 10 GB làm một partition riêng để sinh viên thực
> tập.

Like! Dấu hiệu rất tốt.

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/