[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Thông tin về các dự án sắp tới của SaigonLUG và kêu gọi anh em tham giaSắp tới, thầy Sơn sẽ có một buổi giới thiệu Ubuntu cho toàn thể giảng viên và cán bộ quản lý của ĐHSP TP HCM để thuyết phục một bộ phận chuyển sang dùng PMNM và Hệ điều hành Ubuntu Linux.

Trong buổi thuyết trình đó, thầy mong  Lê Kiến Trúc và các bạn,  Lạc Tiên và BlueWay đến tham dự để "biểu dương lực lượng" và sẵn sành hỗ trợ các kế hoạch chuyển đổi hệ điều hành cũng như sử dụng Libre Office thay cho MS office cho nhân viên văn phòng.

Không biết các bạn có thu xếp tham dự được không? Ngày giờ cụ thể sẽ thông báo sau.

Vào 15:43 Ngày 07 tháng 11 năm 2011, Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> đã viết:
2011/11/7 Nguyen Thai Son <[email protected]>:
> Sáng nay đã làm việc với Phó Hiệu trưởng ĐHSP TP HCM. Ông ấy đề nghị
> thầy Sơn nên có tờ trình gửi BGH và trưởng khoa CNTT đề nghị cắt từ
> đĩa cứng mỗi máy ra 10 GB làm một partition riêng để sinh viên thực
> tập.

Like! Dấu hiệu rất tốt.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>